شماره 524 - شنبه 23 دی 1396
صفحات روزنامه

نمایه
نمایه
صفحه قبلی صفحه بعدی
 محصل نبايد ازدواج کند دختراني که دوبار قرباني سنت‌ها مي‌شوند دختراني که از تحصيل باز‌مي‌مانند دو خلأ برای دانش‌آموزان متاهل اخراج برخورد صحیحی نیست

تبلیغات